SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego Chemaru), którzy chcieli rozwiązać problem dostępności mieszkań dla osób dojeżdżających do pracy w Zakładach. Wysiłek i zapał założycieli Spółdzielni, tj. Józefa Kniazia, Jana Reczko, Krzysztofa Perczaka oraz dyrektora naczelnego „Chemaru” mgr inż. Stanisława Kopystyńskiego doprowadził do założenia Spółdzielni. W dniu 12 lutego 1959 roku poprzez dokonanie wpisu w rejestrze i zarejestrowanie statutu, Spółdzielnia zaistniała z mocy prawa.

Wiosną 1959 r. rozpoczęły się wstępne prace przy budowie mieszkań, które począwszy od grudnia 1960 roku i w następnych latach zostały oddane mieszkańcom - pierwszym członkom Spółdzielni.

W następnych latach nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielni, budowa mieszkań następowała w szybkim tempie. W tym okresie wybudowano 95% naszych obecnych zasobów mieszkaniowych. Powstały w tym czasie osiedla: Jagiellońskie, Chęcińskie, Podkarczówka – budownictwo wielorodzinne, Herby i Podkarczówka – budownictwo jednorodzinne. Był to dobry czas dla Kielc i mieszkańców, razem zmienialiśmy obraz naszego miasta. Budując nowe budynki dawaliśmy „przyszłość” wielu rodzinom.

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku w naszej historii, to zmiany systemowe i ustrojowe. Powstawały nowe budynki ale wyłącznie ze środków własnych przyszłych mieszkańców, ponieważ Państwo zaprzestało kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Rozpoczęto modernizację zasobów mieszkaniowych i zostały podjęte działania zmierzające do:
- oszczędności energii cieplnej poprzez opomiarowanie c.o. mieszkań, wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynków,
- zmian strukturalnych, przejście na system zlecenia firmom specjalistycznych usług takich jak konserwacja instalacji w budynkach, usługi porządkowe obejmujące sprzątanie terenów osiedlowych, części wspólnych budynków oraz pielęgnacja terenów zielonych,
- zmian systemowych idących w kierunku rozbudowy samorządu spółdzielczego.

Okres ostatniego dziesięciolecia to współczesność Spółdzielni i czas przekształceń organizacyjno – własnościowych. W RSM „Armatury” zostały uchwalone zasady wydzielania nieruchomości. Generalna zasada była taka, że wydzieloną nieruchomość stanowi jeden budynek. W następstwie podziałów zatwierdzonych w 2002 r. przez Prezydenta Miasta Kielce, wydzielono nieruchomości jednobudynkowe. Wyłoniono nowe spółdzielcze organy samorządowe – rady nieruchomości jako reprezentacje mieszkańców wyodrębnionych nieruchomości, podejmujące z ich upoważnienia różne inicjatywy i wyrażające opinie w sprawach dotyczących wyodrębnionej nieruchomości.

Innym ogniwem samorządu spółdzielczego są rady osiedli wybierane w wyborach na poszczególnych zebraniach osiedlowych członków. Są społecznym gospodarzem osiedlowego mienia wspólnego. Rady osiedli współdziałają z radami nieruchomości oraz stanowią ważny organ konsultacyjny i opiniodawczy dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ważnym organem Spółdzielni jest Rada Nadzorcza składająca się z 11 osób reprezentujących wszystkie osiedla. Sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad działalnością Spółdzielni, do jej kompetencji należy m.in. uchwalanie planów gospodarczych i tworzenie prawa wewnątrzspółdzielczego.

Spółdzielnia od 2002 r. rozpoczęła prowadzenie ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości. W celu ułatwienia możliwości sfinansowania kapitałochłonnych remontów zostały utworzone osiedlowe kasy pożyczkowo – remontowe, mające zdeponowane fundusze pochodzące z części środków przeznaczonych na remonty płaconych w czynszach przez spółdzielców.

RSM „Armatury” składa się z 4 osiedli tj. Jagiellońskiego, Chęcińskiego, Podkarczówki i Herbów, gdzie zlokalizowano biura administracji osiedlowych. Dzięki takiemu wyodrębnieniu organizacyjnemu mieszkańcy mają możliwość sprawnego rozwiązywania bieżących problemów.

Ponadto w naszej Spółdzielni rozwija się działalność społeczno – oświatowa i kulturalna prowadzona przez trzy osiedlowe kluby: Witeź, Amonit i Mrówka. Kluby proponują dla mieszkańców w różnym wieku skorzystanie z różnych programów i zajęć, umożliwiają kształcenie się w zakresie nauki języków obcych, nauki tańca, itp.

Spółdzielnią kieruje Zarząd, który zajmuje się bezpośrednim zarządzaniem działalnością Spółdzielni, reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz i współpracuje z innymi organami statutowymi. Dzisiaj RSM „Armatury” to Spółdzielnia posiadająca 105 budynków wielorodzinnych i 211 garaży. W Spółdzielni jest 5789 mieszkań w których zamieszkuje około 18 tys. osób. Ponadto Spółdzielnia „Armatury” ma ponad 15 000 m² powierzchni lokali użytkowych, które są wynajmowane.

RSM „Armatury” to duża rodzina w której poprzez wspólne zarządzanie, staramy się podejmować decyzje najlepsze dla mieszkańców, dla nas samych. Spółdzielnia trwale wrosła w społeczny i urbanistyczny obraz Kielc. Przez 50 lat współtworzyliśmy nasze miasto i będziemy razem dbać o przyszłość naszej Spółdzielni, miasta i ziemi świętokrzyskiej.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ARMATURY” w Kielcach

25 – 019 Kielce, ul. Karczówkowska 3
Tel. 41 361 45 11, fax 41 361 43 79
www.rsmarmatury.pl

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»
KSM Kielce

KSM Kielce

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 54 lata i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie, została w 2007r. laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw usługowych. To jedyny organizowany w regionie konkurs...

więcej»
pokaż wszystkie»