SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego Chemaru), którzy chcieli rozwiązać problem dostępności mieszkań dla osób dojeżdżających do pracy w Zakładach. Wysiłek i zapał założycieli Spółdzielni, tj. Józefa Kniazia, Jana Reczko, Krzysztofa Perczaka oraz dyrektora naczelnego „Chemaru” mgr inż. Stanisława Kopystyńskiego doprowadził do założenia Spółdzielni. W dniu 12 lutego 1959 roku poprzez dokonanie wpisu w rejestrze i zarejestrowanie statutu, Spółdzielnia zaistniała z mocy prawa.

Wiosną 1959 r. rozpoczęły się wstępne prace przy budowie mieszkań, które począwszy od grudnia 1960 roku i w następnych latach zostały oddane mieszkańcom - pierwszym członkom Spółdzielni.

W następnych latach nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielni, budowa mieszkań następowała w szybkim tempie. W tym okresie wybudowano 95% naszych obecnych zasobów mieszkaniowych. Powstały w tym czasie osiedla: Jagiellońskie, Chęcińskie, Podkarczówka – budownictwo wielorodzinne, Herby i Podkarczówka – budownictwo jednorodzinne. Był to dobry czas dla Kielc i mieszkańców, razem zmienialiśmy obraz naszego miasta. Budując nowe budynki dawaliśmy „przyszłość” wielu rodzinom.

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku w naszej historii, to zmiany systemowe i ustrojowe. Powstawały nowe budynki ale wyłącznie ze środków własnych przyszłych mieszkańców, ponieważ Państwo zaprzestało kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Rozpoczęto modernizację zasobów mieszkaniowych i zostały podjęte działania zmierzające do:
- oszczędności energii cieplnej poprzez opomiarowanie c.o. mieszkań, wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynków,
- zmian strukturalnych, przejście na system zlecenia firmom specjalistycznych usług takich jak konserwacja instalacji w budynkach, usługi porządkowe obejmujące sprzątanie terenów osiedlowych, części wspólnych budynków oraz pielęgnacja terenów zielonych,
- zmian systemowych idących w kierunku rozbudowy samorządu spółdzielczego.

Okres ostatniego dziesięciolecia to współczesność Spółdzielni i czas przekształceń organizacyjno – własnościowych. W RSM „Armatury” zostały uchwalone zasady wydzielania nieruchomości. Generalna zasada była taka, że wydzieloną nieruchomość stanowi jeden budynek. W następstwie podziałów zatwierdzonych w 2002 r. przez Prezydenta Miasta Kielce, wydzielono nieruchomości jednobudynkowe. Wyłoniono nowe spółdzielcze organy samorządowe – rady nieruchomości jako reprezentacje mieszkańców wyodrębnionych nieruchomości, podejmujące z ich upoważnienia różne inicjatywy i wyrażające opinie w sprawach dotyczących wyodrębnionej nieruchomości.

Innym ogniwem samorządu spółdzielczego są rady osiedli wybierane w wyborach na poszczególnych zebraniach osiedlowych członków. Są społecznym gospodarzem osiedlowego mienia wspólnego. Rady osiedli współdziałają z radami nieruchomości oraz stanowią ważny organ konsultacyjny i opiniodawczy dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ważnym organem Spółdzielni jest Rada Nadzorcza składająca się z 11 osób reprezentujących wszystkie osiedla. Sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad działalnością Spółdzielni, do jej kompetencji należy m.in. uchwalanie planów gospodarczych i tworzenie prawa wewnątrzspółdzielczego.

Spółdzielnia od 2002 r. rozpoczęła prowadzenie ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości. W celu ułatwienia możliwości sfinansowania kapitałochłonnych remontów zostały utworzone osiedlowe kasy pożyczkowo – remontowe, mające zdeponowane fundusze pochodzące z części środków przeznaczonych na remonty płaconych w czynszach przez spółdzielców.

RSM „Armatury” składa się z 4 osiedli tj. Jagiellońskiego, Chęcińskiego, Podkarczówki i Herbów, gdzie zlokalizowano biura administracji osiedlowych. Dzięki takiemu wyodrębnieniu organizacyjnemu mieszkańcy mają możliwość sprawnego rozwiązywania bieżących problemów.

Ponadto w naszej Spółdzielni rozwija się działalność społeczno – oświatowa i kulturalna prowadzona przez trzy osiedlowe kluby: Witeź, Amonit i Mrówka. Kluby proponują dla mieszkańców w różnym wieku skorzystanie z różnych programów i zajęć, umożliwiają kształcenie się w zakresie nauki języków obcych, nauki tańca, itp.

Spółdzielnią kieruje Zarząd, który zajmuje się bezpośrednim zarządzaniem działalnością Spółdzielni, reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz i współpracuje z innymi organami statutowymi. Dzisiaj RSM „Armatury” to Spółdzielnia posiadająca 105 budynków wielorodzinnych i 211 garaży. W Spółdzielni jest 5789 mieszkań w których zamieszkuje około 18 tys. osób. Ponadto Spółdzielnia „Armatury” ma ponad 15 000 m² powierzchni lokali użytkowych, które są wynajmowane.

RSM „Armatury” to duża rodzina w której poprzez wspólne zarządzanie, staramy się podejmować decyzje najlepsze dla mieszkańców, dla nas samych. Spółdzielnia trwale wrosła w społeczny i urbanistyczny obraz Kielc. Przez 50 lat współtworzyliśmy nasze miasto i będziemy razem dbać o przyszłość naszej Spółdzielni, miasta i ziemi świętokrzyskiej.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ARMATURY” w Kielcach

25 – 019 Kielce, ul. Karczówkowska 3
Tel. 41 361 45 11, fax 41 361 43 79
www.rsmarmatury.pl

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
pokaż wszystkie»