20 listopada 2013 r. XII Zjazd Delegatów ZLSP

            W dniu 20 listopada 2013 r. w Warszawie  przy u.  Żurawiej 47 odbył się XII Zjazd Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

            W obradach brało udział 52 Delegatów reprezentujących spółdzielnie pracy. Oficjalna część Zjazdu z udziałem gości rozpoczęła się o godzinie 11:00.

            Spośród zaproszonych gości na XII Zjazd Delegatów ZLSP przybyli:

 1. Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 2. Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
 4. Jan Włostowski – Prezes Zarządu Spółdzielczego Związku Rewizyjnego „Cepelia”
 5. Cezary Mieżejewski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
 6. Stefan Zajączkowski – Redaktor Naczelny Magazynu polskiej spółdzielczości „Tęcza Polska”
 7. Tadeusz Krasuski – Redaktor Naczelny „Kuriera Spółdzielczego”.

            Obrady przebiegały zgodnie z porządkiem obrad. Zjazd prowadziła Joanna Brzozowska-Wabik.

            Zjazd między innymi zatwierdził:

- program działania na lata 2014-2017,

- wybrał Radę Nadzorczą ZLSP,

- udzielił absolutorium Członkom Zarządu,

- dokonał zmian w statucie ZLSP,

- przyjął stanowisko przedstawicieli spółdzielczości pracy.

 

W programie działalności na lata 2014-2017 znalazła się min.:

 • działalność w zakresie instrumentów finansowych wspierających rozwój spółdzielni,
 • wdrożenie programu wsparcia dla spółdzielni polegającego na szeroko rozumianym doradztwie,
 • współpraca międzynarodowa,
 • współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą.

Członkami Rady Nadzorczej ZLSP na lata 2013-2017 zostali:

 1. Tadeusz Bartkowski                   
 2.  Krzysztof Grzelak                     
 3.  Jarosław Gruszko                       
 4.  Janusz Majchrowicz
 5.  Henryk Tomaszewski     
 6.  Jerzy Czapla                               
 7.  Zdzisław Zatorski                      
 8.  Józef Konar
 9. Ryszard Mosur
 10. Ryszard Woś
 11. Anna Bulka
 12. Katarzyna Kaźmierska
 13. Irena Predziak
 14. Wiesław Kazimierski
 15. Małgorzata Walkiewicz
 16. Barbara Swaczyna
 17. Marek Sekyra
 18. Krystyna Bujała
 19. Jerzy Wilczyński.

               Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 18.12.2013r.

 

Stanowisko XII Zjazdu Delegatów

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Obradującego w Warszawie w dniu 20 listopada 2013 r.

 

            Przedstawiciele spółdzielczości pracy w czasie statutowego Zjazdu obradującego w Warszawie w dniu 20 listopada 2013 r. pragną odnieść się do zmian proponowanych w projekcie ustaw, znajdujących się aktualnie w polskim Sejmie.

            Uważamy, że jedynie projekty ustaw, które zostały przedyskutowane w środowisku spółdzielczym i zostały złożone przez Kluby poselskie PSL i Ruch Palikota są dla spółdzielczości korzystne.

            Ze szczegółowych rozwiązań, chcemy zwrócić uwagę na konieczność pozostawienia zapisów mówiących o własności majątku spółdzielczego w dotychczasowej formie.

            Wyraźnie widoczny jest brak przepisów wykonawczych do zawartych w Prawie spółdzielczym sankcji np. za niepoddawanie się lustracji ustawowej.

            Uważamy również, że likwidacja możliwości lustracji przez związki rewizyjne, będzie niekorzystna i spowoduje chaos w działalności kontroli spółdzielczej. Niedopuszczalne jest aby w ustawach pojawiły się zapisy o jakimkolwiek szczególnym nadzorze za strony państwa nad spółdzielczością, ponieważ jest to niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i polską Konstytucją.

            W ustawie w dziale dot. Spółdzielczości pracy powinny pojawić się zapisy umacniające rolę prezesa zarządu jako pełnoprawnego menadżera, mającego możliwość działania i podejmowania decyzji niezależnie od tego czy walne zgromadzenie każdego roku wyrazi swoją pozytywną opinię na temat jego pracy. Należy wrócić też do zapisów w ustawie aby w wypowiedzeniu warunków pracy, spółdzielczej umowy o pracę – prezesowi lub członkowi zarządu podawać przyczynę, która leży u podstaw tej decyzji. Wnioskujemy o zmniejszenie w przygotowywanych ustawach minimalnej liczby członków spółdzielni z 10 do 5, a także takiego skonstruowania części ogólnej ustawy aby większość szczegółowych rozwiązań prawnych była zawarta w statutach spółdzielni.

            Należy w ustawie zwiększyć odpowiedzialność za decyzje członków rad nadzorczych a nawet odpowiedzialność członków spółdzielni za decyzje podejmowane na walnych zgromadzeniach.

            Stanowisko to kierujemy do Marszałka Sejmu i Senatu RP z także do Przewodniczących wszystkich klubów poselskich działających w Sejmie i w Senacie.

 

                                                                                                          Delegaci

                                                                       środowiska spółdzielczości pracy, organizacji

                                                                       zrzeszającej 200 spółdzielni na terenie całego

                                                                      kraju i zatrudniających ok 10 tysięcy pracowników

 

Zmiany w statucie ZLSP

§ 9

dopisanie pkt. m

-  organizuje pomoc finansową dla spółdzielni pracy i spółdzielni innych branż

§ 12

zmiana wysokości składki członkowskiej

- nie mniej jednak niż 300,00 zł rocznie a nie więcej niż 3000,00 zł

 § 13

pkt. 1. d

- prawo zgłaszania pod adresem Rady Nadzorczej i Zarządu, uzasadnionych postulatów i wniosków dotyczących m.in. działań rządu i parlamentu

pkt. 2. d

- dotrzymywania terminów wpłat składek członkowskich

 § 22

zmiana liczby członków Rady Nadzorczej

-   od 17-19

 § 36

dopisanie w pkt. 1

- składki członkowskie w całości lub części mogą być przeznaczane decyzją Zarządu na Fundusz Pomocy Spółdzielniom

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»
SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
pokaż wszystkie»